Contacts

01 BP 4578 Ouagadougou 01 - Burkina Faso

RCCM: BF OUA 2018 B 2078 - IFU: 00102337G

Secteur N°: 29 - Tel: 25 50 13 79 - 72 09 90 90

Email: budu@buud.bf